Algemene voorwaarden

Artikel 1 Eigen risico en aansprakelijkheid.
1.1. Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. De lessen die vanuit 711 Yoga worden gegeven, zijn fysiek van aard en er is altijd een risico op blessures. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor eventueel letsel. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.
1.2. Het is verplicht om blessures door te geven aan de docent. Zonder deze kennis is de docent niet in staat om de deelnemer goed te begeleiden. Ook een zwangerschap dient te worden gemeld aan de docent.
1.3. De 711 Yoga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.
1.4. De 711 Yoga is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.
1.5. Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van de 711 Yoga, dient te worden vergoed.
1.6. Een 711 Yoga les is geen therapie of geneeswijze en vervangt niet de reguliere geneeswijze, maar kan hierbij wel een waardevolle lichamelijke of geestelijke ondersteuning bieden.


Artikel 2: Lidmaatschap: strippenkaart of abonnement

2.1. Iedere deelnemer registreert zich bij de 711 Yoga via www.momoyoga.nl/711yoga.
2.2. De deelnemer beschikt bij iedere les over een geldige strippenkaart of abonnement, waarmee hij/zij kan deelnemen aan de yogalessen.
2.3. Alle strippenkaarten en abonnementen van de 711 Yoga zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
2.4. De 711 Yoga strippenkaart gaat in op de dag dat deze is voldaan. De lessen van de strippenkaart dienen binnen een tijdsbestek van 4 maanden te worden gevolgd.
2.5. Bij een blessure of ziekte kan het les tegoed in overleg worden gepauzeerd voor een periode van maximaal 6 maanden.

Artikel 3: Betaling.
3.1. Elke les of workshop dient vooraf te zijn voldaan, middels iDeal, contant of incasso.


Artikel 4: Yogamatten & Hygiëne.
4.3. Deelnemers dienen hun handen te desinfecteren bij betreden van de studio.
4.2. De deelnemer is verplicht gebruik te maken van een eigen yogamat.
Alleen bij uitzondering en op aanvraag kunnen er materialen worden geleend.
4.3. Bij gebruik van een 711 Yoga studio materialen is het verplicht deze na de les te reinigen met de daarvoor aanwezige middelen.
4.4. De studio mag alleen betreden worden op sokken of blote voeten. Schoenen worden uitgetrokken bij de deur en op de daarvoor bestemde plaats neergezet.


Artikel 5: Lessen.
5.1. Deelnemers kunnen zich tot vijf uur voor aanvang van de les afmelden via het Momoyoga.nl/711yoga reserveringssysteem. Als een deelnemer zich niet tijdig afmeldt, wordt de les afgetrokken van het tegoed. Restitutie is niet mogelijk en je bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig annuleren van een les.
5.2. Deelnemers kunnen zich voor een les aanmelden via het Momoyoga reserveringssysteem.
5.3. Elke les dient vooraf te zijn gereserveerd en voldaan.
5.4. De lessen gaan door vanaf minimaal 4 personen, anders kan het zijn dat de les wordt geannuleerd.
5.5. De 711 Yoga behoudt zich het recht voor de indeling van het lesrooster voor wat betreft tijd, programma en locatie te wijzigen.
5.6. Komt de les te vervallen, dan wordt de reservering ongedaan gemaakt en kan de deelnemer de les op een ander moment volgen.
5.7. 711 Yoga behoudt het recht om tijdens vakantie lessen te laten vervallen of de tijden daarvan tijdelijk aan te passen, waardoor er mogelijk minder lessen zijn. Bijvoorbeeld gedurende vakantieperiodes.

Artikel 6: Feestdagen, vakantie en annulering lessen.
6.1. Op feestdagen is de 711 yogastudio gesloten. Dit zal tijdig worden gecommuniceerd via e-mail, website en posters in de studio.
6.2. 711 Yoga behoudt het recht om de studio maximaal 7 aaneensluitende dagen te sluiten zonder enige vorm van restitutie. De deelnemer kan de lessen op een ander moment volgen, maar wel voor de einddatum van de strippenkaart of abonnement. Sluiting van de studio wegens vakantie zal tijdig worden gecommuniceerd per e-mail en website.
6.3. Indien een deelnemer langer dan 4 weken op vakantie gaat, kan de strippenkaart in overleg met 711 Yoga voor één maand worden opgeschort.
6.4. 711 Yoga behoudt het recht om bij onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld bij ziekte of ongeval docent) de les te annuleren.


Artikel 7: Zwangerschap of ziekte.
7.1. Bij ziekte kan in overleg met 711 yoga het lidmaatschap voor bepaalde tijd worden opgeschort.
7.2. In de eerste drie maanden van de zwangerschap wordt het beoefenen van yoga afgeraden. Indien deelnemer toch wenst deel te nemen aan de yogalessen is dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid.
7.3. Indien deelnemers wegens zwangerschap willen stoppen met de yogalessen is er geen restitutie is mogelijk.


Artikel 8: Wijzigingen lesrooster en prijzen.
8.1. 711 Yoga behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zullen tijdig worden gecommuniceerd via de website, e-mail en posters in de studio.
8.2. 711 Yoga behoudt zich voor de indeling van het lesrooster wat betreft tijd, programma en locatie te wijzigen.

Artikel 9: Privé yogales.
9.1. Elke les dient vooraf gepland en betaald te zijn.
9.2. Deelnemers van YogaPT kunnen 1 op 1 lessen volgen op basis van een losse les of een YogaPT strippenkaart.
9.3. YogaPT strippenkaarten gaan op de dag dat deze is voldaan. De lessen van de strippenkaart dienen binnen een tijdsbestek van 4 maanden te worden gevolgd.
9.4. Annuleren van een les kan tot 24 uur voor aanvang van de les. Dit kan via het mailadres info@711yoga.nl of telefonisch 06-30998993.
9.5. De locatie van de lessen wordt in overleg met de deelnemer bepaald.
9.6. Indien de lessen plaatsvinden buiten ‘s-Gravendeel wordt er een kilometervergoeding gerekend van 0,30 cent per kilometer.
9.7. 711 Yoga biedt in geen geval enige restitutie van reeds betaalde lessen.Artikel 10: Algemene voorwaarden doorlopende maandabonnementen.
10.1. De abonnementen zijn doorlopende maandabonnementen.
10.2. Doorlopende abonnementen kunnen maandelijks worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
10.3. De abonnementen kunnen jaarlijks éénmalig een periode van één maand worden gepauzeerd. Bijvoorbeeld als de deelnemer op vakantie gaat of door een blessure niet kan komen. De deelnemer is zelf verantwoordelijk daarvoor contact op te nemen per e-mail.
10.4. De deelnemer bepaalt zelf aan welke les(sen) hij/zij deelneemt. De deelnemer zit niet vast aan een bepaalde les.
10.5. De deelnemer ontvangt per abonnementsperiode credits om lessen te boeken, deze zijn flexibel te gebruiken mits het binnen de abonnementsperiode van één maand valt. Wanneer de deelnemer de ene week een les overslaat kan deze les bijvoorbeeld de week erop ingehaald worden. Na deze periode van één maand komen de niet gebruikte credits te vervallen.
10.6. De deelnemer is zelf verantwoordelijk de lessen binnen de gekozen periode te volgen.
10.7. Het doorlopend abonnement wordt maandelijks automatisch geïncasseerd.
10.8. Opzeggen van een doorlopend maandabonnement geschiedt per e-mail: info@711yoga.nl
10.9. Wanneer het abonnement gepauzeerd is, kunnen er geen lessen worden gevolgd.
10.10. Alle abonnementen zijn persoonlijk en het is niet toegestaan dat andere personen lessen volgen op jouw abonnement.
10.11. 711 Yoga biedt in geen geval restitutie van abonnementsgeld of niet gevolgde lessen. De deelnemer is zelf verantwoordelijk om het juiste abonnement te kiezen en de lessen binnen de gekozen periode te volgen.
10.12. Elke les dient vooraf te zijn gereserveerd. Abonnementen zijn strikt persoonlijk en de ‘reserveringsnaam’ dient overeen te komen met de naam van de deelnemer aan de les. Bij overtreding kan € 151,00 euro in rekening worden gebracht (regeling diefstal)
10.13. Als een les niet tijdig wordt geannuleerd, wordt de les afgetrokken van het tegoed. De deelnemer kan tot 2 uur voor aanvang van de les annuleren en dit gaat op dezelfde wijze als het reserveren van de lessen.
10.14. Het abonnement gaat in op de door de deelnemer gekozen datum.


Artikel 11: Aanvullende voorwaarden kinderyoga.
11.1. Het deelnemende kind wordt verzocht om makkelijk zittende, niet knellende kleding te dragen. Geen rokjes of jurkjes tenzij er een legging onder gedragen wordt.
11.2. Bij opgave van bepaalde medische redenen kan 711 yoga overwegen om het kind te weigeren voor deelname aan de lessen. De weigering kan onder andere gebaseerd zijn op invloed van de veiligheid/verstoring van de groep of het ontbreken van voldoende kennis over de aandoening van het kind door 711 yoga. Dit gebeurt in goed overleg met de ouder/verzorger. Zo nodig zal er vooraf persoonlijk gesproken worden met de ouders/verzorgers om bijzonderheden nader te bespreken.
11.3. Het achterhouden van medische noodzakelijke informatie kan tot gevolg hebben dat 711 yoga het kind de deelname aan de lessen ontzegt.
11.4. Wanneer een leerling zich tijdens een les misdraagt, behoudt de docent zich het recht voor de leerling toegang tot de volgende lessen te ontzeggen, zonder restitutie van het lesgeld.
11.5. Een kinderyogales is geen therapie of geneeswijze en vervangt niet de reguliere geneeswijze, maar kan hierbij wel een waardevolle lichamelijke of geestelijke ondersteuning bieden.
11.6. Tijdens de lessen dient er altijd iemand bereikbaar te zijn in geval van calamiteit.
Ouders/verzorgers zorgen ervoor dat alle telefoonnummers waarop zij mogelijk bereikbaar zijn, bekend zijn. Tussentijdse wijzigingen worden tijdig doorgegeven.
11.7. Als het kind door iemand anders dan de ouder/verzorger wordt opgehaald, graag vooraf melden via WhatsApp aan de docent: 06 29 47 19 44.


Artikel 12: Aanvullende voorwaarden SUP & Yoga.
12.1. Alle deelnemers van Sup & Yoga dienen in bezit te zijn van zwemdiploma A & B.
12.2. Deelname aan Sup & Yogalessen bij 711 Yoga is op eigen risico.
Is er sprake van een bestaande blessure, gezondheidsproblemen of ben je zwanger? Meld dit dan vooraf aan 711 Yoga. En raadpleeg indien nodig een arts.
12.3. 711 Yoga is niet aansprakelijk / verantwoordelijk voor blessures die ontstaan tijdens de lessen, workshops of evenementen.
12.4. 711 Yoga reserveert het recht prijzen aan te passen. 711 Yoga meld dit tijdig via e-mail, de website of sociale media. De algemene voorwaarden zullen hier, mits nodig, op worden aangepast.
12.5. 711 Yoga reserveert het recht om wijzigingen aan te brengen in het les- en workshop schema. 711 Yoga meldt dit op tijd via e-mail, de website of sociale media.
12.6. Het kan zijn dat je een les/workshop door 711 Yoga onverwacht moet worden geannuleerd i.v.m. onvoorziene omstandigheden. De geldigheid van lespassen en workshops is dan in overleg met 711 Yoga aan te passen.
12.7. Vooruitbetaling is vereist bij het boeken van een workshop of evenement.
Annulering van je reservering moet 7 dagen voor de workshop of evenement plaatsvinden. Te late annuleringen en/of no-shows betalen het volle bedrag van hun reservering.
12.8. Alle open lucht lessen, workshops en -evenementen zijn afhankelijk van het weer.
711 Yoga behoudt het recht voor om deze te annuleren als er sprake is van onprettige of gevaarlijke weersomstandigheden. Inschrijfgeld geeft 711 Yoga in dit geval terug. Als een deelnemer annuleert terwijl het evenement/workshop niet door 711 Yoga is geannuleerd, geeft 711 Yoga geen geld retour.

Logo 711 Yoga